Основите на това развитие бяха положени още преди 19 години в серия от разработки на автора [1 – 25], посветени на създаването на новата интердисциплинарна наука, наречена «сетлеретика», която, опирайки се на вече съществуващия в света интелектуален и научен потенциал, е способна да породи нова техника и технология, произвеждаща така наречения «Нов Човек».

Авторът смята за очевидно, че цивилизацията на смъртните биологични разумни същества в лицето на хората, която се е концентрирала върху една-единствена планета е фатално уязвима. Вероятността за нейната гибел поради външни и вътрешни причини, заедно с планетарната й екологична ниша далеч не е нулева. През 21 век тази вероятност нараства многократно.  Това е така, защото тъкмо човекът, поради своята кроманьонска архаичност се е превърнал в «най-слабото звено» на техногенната цивилизация, която самият той е създал.

За авторът е абсолютно очевидно, че при спрялата биологична еволюция, единственият път, по който следва да върви цивилизацията, за да спаси хората от гибел е саморъчно да извърши изкуствена, ръкотворна, техногенна «самотрансформация в киборги (кибернетични организми)» и в този си нов статус, да започне колонизирането на планети из цялата Вселена. В новия им статус, за тези нови същества няма да съществува опасност нито в далечния космос (в безвъздушното и студено, стигащо до абсолютната нула по скалата на Келвин пространство; нито във физическия вакуум с убийствената му радиация; нито в условията на безтегловност и непоносими претоварвания и т. п.), нито в която и да било планетна система с каквито и да било разлики в налягането и температурите, при всякакъв климат и всякаква «екология». Киборгът е кибернетична система, способна да се самотрансформира при всякакви условия на съществуване. Как тогава човекът да преодолее своето родово (животинско, биологично, смъртно) начало? Как да стане безсмъртен, могъщ и неуязвим киборг?

Авторът още от 1996 г. предлага своята концепция, формулирана в науката «сетлеретика» (или «прехвърляне», за което използва калката от английската дума «settler» – «заселник», «resettlement» – «преселение») [1–25]. В основата на концепцията за сетлеретичното прижизнено «прехвърляне» на информация от мозъка на човека, т. е., неговата «психика», или «Функционална Система на Психична Дейност (ФСПД), по П. К. Анохин [26] и К. В. Судаков [27], е запаралелването на естествения биологичен мозък на човека с еквивалентен на неговата структура и функции изкуствен «мозък» – суперневрокомпютър.  Информацията (невроактивността) ще се сваля от мозъка на човека от т.н. «датчици-шпиони», т.е. наносензори под формата на «изкуствени мембрани», имплантирани в естествените мембрани на всяка от 70 милиарда нервни клетки (неврони) на главния мозък. Доставката и имплантирането на тези датчици следва да се извършва по естествен път, с кръвотока, посредством специални нанороботи. Мониторингът на работата на мозъка ще се извършва денонощно и прижизнено от «датчици-шпиони», като от черепната кутия непрекъснато ще се подава информация навън по мрежата на датчиците-шпиони и в крайна сметка, през вградения в мозъка «чип с предавател» (в радио- или оптичен диапазон на дължините на електромагнитните вълни). След това, събраната от датчиците първична информация ще се обработва от суперневрокомпютър, използващ специален софтуер (основан на математическия метод на «функционалните редове и ядра на Винер-Волтер»), възстановяващ преминаващите и предаващите функции на неврона («черната кутия») по сигналите на входа и изхода. Допълнителна информация за структурата на невромрежата на главния мозък дава томографирането, с последващо «векторизиране» на получената триизмерна динамична картина и построяване на еквивалентна радиоелектронна схема (например, RLC-вериги «дълга линия» за «възбудимите образувания» или дендрити и аксони на невроклетката). Авторът предполага, че едновременната денонощна паралелна работа на естествения и изкуствения неврон, в случай на излизане от строя на естествения (напр. при настъпване на смърт от старост, травма, болест и т.н.) и при незабавна замяна с изкуствен (дублиращ, резервен) невроном-«протеза», ще реши радикално както проблема със смъртността на човека, така и проблема с неговото киборгизиране и т. н. «проблем с двойниците».

Концепцията на автора се споделя на Запад (с някои технически разлики) от такива известни учени-трансхуманисти, като Реймънд Кърцуейл [28], Александър Болонкин [29], Рендал Куне [30], Себастиан Сеунг [31], Таню Колев [32], и редица други и получава наименованието «uploading» («качване» по Реймънд Кърцуейл), «e-man» («е-човек» по Александър Болонкин), «личното безсмъртие» (по Таню Колев).

Авторът води диалог в мрежата Интернет по заявената от него тематика, както и в редица социални мрежи, форуми и сайтове, където могат да бъдат прочетени негови работи, да бъде гледан негов видеосеминар, както и да се водят дискусии с него.

БИБЛИОГРАФИЯ:

 1. Корчмарюк Я. И. Анализ некоторых тенденций эволюции взглядов на «инвариантность информации относительно носителя» по литературным источникам. (Тезисы докладов.) //Первая Республиканская электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-96 (Международный университет компьютерных технологий, 15 мая  –  15 сентября 1996 г.: Материалы). – Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1996. С. 75.
 2. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Секционный доклад.) //Международный симпозиум «Стратегия развития России в третьем тысячелетии» МСНЭФВ-97 (Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, 20 – 21 октября 1997 г.: Материалы секции). – Дубна: НЭФ им. В. И. Вернадского, 1997.
 3. Корчмарюк Я. И. О создании самоорганизующейся и самовоспроизводящейся микросхемы средствами нанотехнологии. (Тезисы докладов.) //Четвертая Международная конференция «Развитие и применение открытых систем» РАПРОС-97 (Совет по автоматизации научных исследований РАН, 27 – 31 октября 1997 г.: Материалы). – Нижний Новгород: МЦ НТИ, 1997. С. 73 – 74.
 4. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Обзор литературных источников.) //Третья Республиканская электронная научная конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ-98 (Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1997 г. – 30 апреля 1998 г.: Материалы). – Воронеж: МУКТ, изд-во ВГПУ, 1998. С. 67.
 5. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука о «переселении» личности? //Научно-практический семинар «Новые информационные технологии» НИТ-98 (Московский государственный институт электроники и математики, февраль 1998 г.: Материалы). – М: МГИЭИМ,  1998. С. 130 – 149.
 6. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука о «переселении» личности. (Секционный доклад.) //Четвертая Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП-98 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 18 – 20 февраля 1998 г.: Материалы секции). – Москва: НЦН, 1998.
 7. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика о новом товаре XXI века – «искусственной психике» (Секционный доклад.) //Международная конференция  «Цивилизованный бизнес, как фактор устойчивого развития России» МК НЭФВ-98 (Неправительственный экологический фонд им. В. И. Вернадского, 27 – 28 октября 1998 г.: Материалы секции). – М.: НЭФ им. В. И. Вернадского, 1998.
 8. Корчмарюк Я. И. Сеттлеpетика: исследовательская пpогpамма. (Тезисы докладов.) //Четвертая Республиканская электронная научая конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г.: Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999.
 9. Корчмарюк Я. И. Сеттлеpетика:  пpименение  кибеpнетического подхода   к  анализy  фyнкций  возбyдимых  обpазований (Тезисы докладов.). //Четвертая Республиканская электронная научая конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г.: Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999.
 10. Коpчмаpюк Я. И. Сеттлеpетика: концепция полyинвазивного метода исследования возбyдимых    обpазований (Тезисы докладов) //Четвертая Республиканская электронная научая конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г. .: Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999.
 11. Коpчмаpюк Я. И. Сеттлеpетика: моделиpование кабельных свойств возбyдимых обpазований (Тезисы докладов.). //Четвертая Республиканская электронная научая конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г. .: Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999.
 12. Корчмарюк Я. И. Учет индуктивности в коаксиально-кабельной модели возбудимого образования. (Тезисы докладов) //Четвертая Республиканская электронная научая конференция «Современные проблемы информатизации» СПИ–99. (Международный университет компьютерных технологий, 15 ноября 1998 г. – 30 апреля 1999 г. .: Материалы). — Воронеж: МУКТ, издательство ВГПУ, 1999.
 13. Корчмарюк Я. И. Исследовательская программа сеттлеретики (Секционный доклад.) //Пятая Всероссийская конференция «Нейрокомпьютеры и их применение» НКП–99 (Научный Центр Нейрокомпьютеров, 17 – 19 февраля 1999 г.: Материалы секции). — Москва: НЦН, 1999.
 14. Корчмарюк Я. И. Переселенцы–2. К вопросу о пересадке сознания. //«Химия и Жизнь», 1999, № № 5 – 6. С. 20 – 21.
 15. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика – новая междисциплинарная наука, о переселении личности и сознания, на другие, альтернативные, материальные носители. (Доклад и презентация.) //Нижегородский научный семинар.  /Председатель: Директор НИИ ИЭБ С. В. Соловьев. Ученый секретарь: проф., д.ф.-м.н. В. Г. Яхно. (НИИ ИЭБ, ноябрь 2006 г.: Материалы). – Нижний Новгород: НИИ ИЭБ, 2006.
 16. Корчмарюк Я. И. О создании нанонейроинтерфейса между мозгом и компьютером //Региональная информатика-2008 (РИ-2008). Одиннадцатая Санкт-Петербургская Международная конференция. Санкт-Петербург, 22 – 24 октября 2008 г. Материалы конференции. — СПб.: СПОИСУ, 2008. С.  243 – 244.
 17. Корчмарюк Я. И. Пришло время инвестировать в сеттлеретику. (Секционный доклад.) //Современное состояние и тенденции развития гуманитарных и экономических наук. Вторая Международная научно–практическая конференция: Материалы конференции. /Секция: «Человек в фокусе зрения естественнонаучного и гуманитарного знания». (Московский гуманитарно-экономический институт (МГЭИ), Волгоградский филиал МГЭИ,  20 ноября 2009 г.) — Волгоград: Волгоградское научное издательство, 2009. — 322 с. С. 97 – 103.
 18. Корчмарюк Я. И. О математических методах в сеттлеретике. //Роль науки и образования в современном информационном обществе: сборник научных трудов. По материалам межвузовской научно-практической конференции, 29 апреля 2010 г. Часть 1. Информационное общество: социокультурные аспекты исследования /под редакцией кандидата экономических наук, доцента Ш. Н. Гатиятулина, Московский гуманитарно-экономический институт, Волгоградский филиал. — Волгоград: ВГЭТК, 2010. — 244 с. С. 16 – 19.
 19. Корчмарюк Я. И. Нейроинтерфейсы, киборгизация, сеттлеретика. (Пленарный доклад и презентация.) //Пятидесятый (юбилейный) Московский семинар по трансгуманизму и научному иммортализму. /Председатель: Артюхов И. В., Ученый секретарь:  Кирилюк И. Л. (Российское Философское Общество РАН, Институт Африки РАН, 30 апреля 2010 г.: Материалы семинара). – Москва: ИА РАН, 2010.
 20. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, как новая креативная концепция, наука и технология, для создания «Нового Человека Седьмого технологического уклада». (Тезисы докладов.) //Первый Международный инновационный форум «Креативные технологии: перспективы и пути развития». Элиста, 5 – 6 июля 2010 г.
 21. Корчмарюк Я. И. Сознание – киборг. Постчеловек эпохи звездных колоний.  //Интервью Интернет-порталу «Луч». Беседовал Анатолий Ульянов. Перевод на английский Максима Немцова. 22 октября 2010 г. См.: http://www.looo.ch/2010-12/432-settleretics#comments
 22. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика. (Доклад и презентация.) //Пятый Санкт-Петербургский семинар по трансгуманизму и научному иммортализму (Российское Философское Общество РАН,  27 ноября 2010 г.: Материалы семинара). – Санкт-Петербург: РФО РАН, 2010.
 23. Корчмарюк Я. И. Сеттлеретика, или «оцифрованный» мозг. (Секционный доклад.) //Высокие технологии и фундаментальные исследования. Т. 4: сборник трудов Десятой Международной научно-практической конференции «Исследование, разработка и применение высоких технологий в промышленности» 9 – 11 декабря 2010, Санкт-Петербург, Россия /под редакцией А. П. Кудинова. — СПб. : Издательствово Политехнического Университета, 2010. — 424 с. С. 31 – 39.
 24. Корчмарюк Я. И. О сеттлеретике. (Доклад и презентация.) //Первый Международный симпозиум по сеттлеретике. /Председатель: проф., д.ф.-м.н., д. филос.н. Т. Ж. Колев (Софийский университет, 14 июля 2011 г.: Материалы симпозиума). – София: Содружество «Sub Specie Aeternitatis», 2011.
 25. Корчмарюк Я. И., Шаповалов В. И. Фундаментальная наука о причинах глобальных катастроф, и о возможном способе спасения человечества от гибели. (Тезисы докладов.) //Первый Международный футурологический конгресс «Глобальное будущее – 2045» GF-2045. Круглый стол: «Методы глобального прогнозирования».  (Москва, 17 – 20 февраля, 2012 г.) – Москва, 2012.
 26. Анохин П. К. Принципиальные вопросы общей теории функциональных систем. //Принципы системной организации функций. – М.: 1973. С. 5 – 61.
 27. Судаков К. В. Общая теория функциональных систем. – М.: Медицина, 1984.
 28. http://www.kurzweilai.net/
 29. http://bolonkin.narod.ru/
 30. http://2012.singularitysummit.com.au/2012/11/randal-koene-substrate-independent-minds/
 31. http://seunglab.org/
 32. Таню Ж. Колев. Личното безсмъртие без мистика и религия. – Пловдив: ООД «Ракурси», 2012. – 368 c.

.